OPROGRAMOWANIE AGI

 

Pozwala dostrzec szerszą perspektywę, łącząc różne zestawy danych w czasie i przestrzeni.


Systems Tool Kit (STK)

STK to integracyjne środowisko modelowania wykorzystywane na całym świecie przez organizacje sektora publicznego i prywatnego do modelowania złożonych systemów lądowych, morskich, powietrznych lub kosmicznych oraz oceny ich wydajności w czasie rzeczywistym lub symulowanym. STK wspiera podejmowanie decyzji w ścisłym reżimie czasowym w kontekście misji realizowanych z wykorzystaniem złożonych, powiązanych ze sobą systemów. Narzędzia mogą być stosowane na każdym etapie realizacji projektów i programów: od planowania i projektowania po szkolenia i operacje.

STK Pro Spec Sheet


STK Communications

Moduł Communications służy do modelowania i analizowania rzeczywistych radiowej i optycznej.

STK Communications Spec Sheet


STK Coverage

Moduł Coverage analizuje, kiedy i jak dobrze regiony na powierzchni obiektu centralnego lub powyżej są pokryte przez sensory nosiciela, stacji naziemnej, czy ich złożonych formacji. Analiza wykonywana jest na podstawie kryteriów wydajności zdefiniowanych przez użytkownika.

STK Coverage Spec Sheet


STK EOIR

Modelowanie skuteczności i parametrów wykrywania, śledzenia i obrazowania obiektów przesz sensory elektrooptyczne i podczerwieni (EOIR).

STK EOIR Spec Sheet


STK Radar

Moduł Radar zapewnia dokładną analizę i graficzne odzwierciedlenie systemów radiolokacyjnych i obrazujących systemów radarowych.

STK Radar Spec Sheet


STK Scheduler

Scheduler to potężna aplikacja do planowania przeznaczona dla projektantów misji i inżynierów operacyjnych.

STK Scheduler Spec Sheet


STK Analysis Workbench

Analysis Workbench usprawnia, organizuje i rozszerza podstawowe możliwości obliczeniowe STK. Udostępnia swoje możliwości dla całej aplikacji, w tym: narzędzie czasowe, narzędzie geometrii wektorowej, narzędzie obliczeniowe i narzędzie analizy przestrzennej.

STK Analysis Workbench Spec Sheet


STK Integration

Moduł Integration to interfejs z STK z innymi aplikacjami. Korzystając z funkcji Integration, można zautomatyzować powtarzalne zadania i integrować STK z innymi aplikacjami, takimi jak MATLAB i Excel.

STK Integration Spec Sheet


STK Analyzer

Analyzer jest zintegrowany z przepływem pracy STK i wspiera automatyzację analiz wariantowych STK w celu lepszego zrozumienia projektu systemu.

STK Analyzer Spec Sheet


STK Scalability

Rozszerzenie Scalability umożliwia skalowanie STK (Engine, Components) lub ODTK dzięki obliczeniom równoległym.

STK Scalability Spec Sheet


Geospatial Content Server (GCS)

Geospatial Content Server to kompleksowe rozwiązanie dla instytucji do hostingu, przetwarzania, obsługi i analiz danych wysokościowych, obrazów i innych heterogenicznych danych 3D.

GCS Spec Sheet


STK Data Federate (SDF)

STK Data Federate to skalowalny, otwarty i bezpieczny system zarządzania treścią (CMS) stworzony z myślą o potrzebach społeczności użytkowników.

STK Data Federate Spec Sheet


Orbit Determination Tool Kit (ODTK)

ODTK odpowiada za określania precyzyjnych orbit i analizy orbit dla całego cyklu życia satelitów i systemów ich śledzenia. Przetwarza szeroką gamę tradycyjnych i nietypowych pomiarów za pomocą najnowocześniejszych filtrów sekwencyjnych i algorytmów wygładzania i generuje precyzyjne orbity z realistyczną kowariancją.

ODTK Spec Sheet


STK Astrogator

Astrogator służy do interaktywnego planowania manewrów statków kosmicznych i projektowania trajektorii. STK Astrogator pozwala na skończone, impulsywne i optymalne skończone modelowanie złożonych manewrów, w tym operacji połączeń, zbliżeń, utrzymywania stacji, misji międzyplanetarnych i manewrów niskiego ciągu.

STK Astrogator Spec Sheet


STK SatPro

STK SatPro provides a STK SatPro oferuje zbiór specjalistycznych narzędzi do projektowania i obsługi systemów satelitarnych.

STK SatPro Spec Sheet