OPROGRAMOWANIE AGI

 

Narzędzia desktopowe i systemy korporacyjne umożliwiające prowadzenie działań z zakresu kosmicznej świadomości sytuacyjnej (SSA) nowej generacji i zarządzania przestrzenią dla obronności i bezpieczeństwa. Oprogramowanie oparte jest na sprawdzonej technologii z rzetelnym modelowaniem astrodynamicznym, i pozwala reagować na dzisiejsze zagrożenia i planowanie przyszłych aktywności.


Systems Tool Kit (STK)

STK to integracyjne środowisko modelowania wykorzystywane na całym świecie przez organizacje sektora publicznego i prywatnego do modelowania złożonych systemów lądowych, morskich, powietrznych lub kosmicznych oraz oceny ich wydajności w czasie rzeczywistym lub symulowanym. STK wspiera podejmowanie decyzji w ścisłym reżimie czasowym w kontekście misji realizowanych z wykorzystaniem złożonych, powiązanych ze sobą systemów. Narzędzia mogą być stosowane na każdym etapie realizacji projektów i programów: od planowania i projektowania po szkolenia i operacje.

STK Pro Spec Sheet


Orbit Determination Tool Kit (ODTK)

ODTK odpowiada za określania precyzyjnych orbit i analizy orbit dla całego cyklu życia satelitów i systemów ich śledzenia. Przetwarza szeroką gamę tradycyjnych i nietypowych pomiarów za pomocą najnowocześniejszych filtrów sekwencyjnych i algorytmów wygładzania i generuje precyzyjne orbity z realistyczną kowariancją.

ODTK Spec Sheet


STK Astrogator

Astrogator służy do interaktywnego planowania manewrów statków kosmicznych i projektowania trajektorii. STK Astrogator pozwala na skończone, impulsywne i optymalne skończone modelowanie złożonych manewrów, w tym operacji połączeń, zbliżeń, utrzymywania stacji, misji międzyplanetarnych i manewrów niskiego ciągu.

STK Astrogator Spec Sheet


Maneuver Processing Tool (MPT)

Moduł ODTK, który automatycznie charakteryzuje manewry obiektów niewspółpracujących. MPT umożliwia analitykom orbit szybkie rozwiązanie charakterystyki manewru, utrzymanie nadzoru toru obiektu kosmicznego i informowanie o operacjach.

MPT Spec Sheet


Space Event Generator (SEG)

Umożliwia operatorom niebędącym ekspertami szybkie opracowywanie dokładnych, opartych na fizyce scenariuszy typowych zdarzeń kosmicznych, od manewrów pojedynczego obiektu po złożone, połączone interakcje wieloobiektowe, przy użyciu prostych przepływów pracy opartych na graficznym interfejsie użytkownika. Potężne nowe narzędzie do obsługi testów, treningów i ćwiczeń.

SEG Spec Sheet


Space Object Threat Assessment (SOTA)

SOTA zmniejsza ryzyko dla misji satelitarnych i zwiększa przeżywalność wobec zagrożeń, oceniając podatność obiektu kosmicznego na działania innego obiektu lub zdarzenia niezależne.

SOTA Spec Sheet


STK EOIR

Modelowanie skuteczności i parametrów wykrywania, śledzenia i obrazowania obiektów przesz sensory elektrooptyczne i podczerwieni (EOIR).

STK EOIR Spec Sheet


Voyager

Voyager to interaktywne narzędzie do Voyager to interaktywne narzędzie do projektowania misji Rendezvous-Proximity Operations (RPO), które pomaga analitykom planować, badać i oceniać misje, które obejmują inspekcyjny statek kosmiczny operujący w pobliżu i wokół innego statku kosmicznego lub obiektu kosmicznego.

Voyager Spec Sheet


STK Conjunction Analysis Tool (CAT)

Narzędzie Conjunction Analysis Tool (CAT) określa okna czasowe, w których na operację umieszczenia na orbicie lub misję satelity ma wpływ bliskość innego obiektu orbitującego.

STK CAT Spec Sheet


STK Scheduler

Scheduler to potężna aplikacja do planowania przeznaczona dla projektantów misji i inżynierów operacyjnych.

STK Scheduler Spec Sheet


SSA Software Suite

Ten pakiet oprogramowania korporacyjnego zawiera funkcje w architekturze zorientowanej na usługi, jest dostosowany do wymogów skalowalności, niezawodności, pełnej integracji bazy danych, bezpiecznych operacji i interakcji z użytkownikami opartymi na sieci Web.

SSA Spec Sheet


STK Integration

The Integration module enables Moduł Integration to interfejs z STK z innymi aplikacjami. Korzystając z funkcji Integration, można zautomatyzować powtarzalne zadania i integrować STK z innymi aplikacjami, takimi jak MATLAB i Excel.

STK Integration Spec Sheet