Najważniejszą cechą zintegrowanego zarządzania zlewnią jest planowanie zrównoważonego wykorzystania zasobów, które uwzględnia wyważone potrzeby wszystkich zainteresowanych stron działających w tej ściśle określonej przestrzeni geograficznej. Geosupport dla IRBM proponuje kilka linii produktów i usług, które mogą skutecznie i niezależnie przyczynić się do wzrosty świadomości decydentów i zainteresowanych stron aktywnych na obszarze zlewni.


Monitoring wód powierzchniowych

Usługa zapewnia dostęp do dynamicznych map i statystyk dotyczących cyrkulacji wody dla obszaru zlewni. Podstawowy zakres informacyjny systemu jest budowany przez:

  • interaktywne mapy tworzone na bieżąco w oparciu o dane Sentinel-1 (wszystkie dostępne orbity, aktualizacja 2-5 dni),
  • informacje o średnich opadach i ewapotranspiracji dla zlewni (codziennie).

Mapy opierają się na analizie danych SAR i są dostępne jako surowe dane, standaryzowane, przestrzenne usługi sieciowe, a także jako mapa dynamiczna w środowisku dedykowanego geoportalu.


Kartowanie Pokrycia Terenu

Mapy pokrycia terenu są zasobem informacji przestrzennej o najwyższym znaczeniu dla wszystkich działań ukierunkowanych na badania i modelowanie zjawisk naturalnych działalności człowieka. Mapy te są wykorzystywane w modelowaniu hydrologicznym i hydrodynamicznym oraz jako dane referencyjne i wejściowe w procesie potencjalnego modelowania erozji gleby, mapowania zmian pokrycia terenu, mapowania intensywności upraw, mapowania ekosystemów lub analizy krajobrazu.


Kartowanie ekosystemów i bioróżnorodności

Usługa dostarcza informację o wartości przyrodniczej ekosystemów. Mapa typów ekosystemów bazuje na mapie pokrycia terenu. Mapa pokrycia terenu jest wykorzystywania również do rozróżniania naturalnych i sztucznych ekosystemów, kontrybuujących do produkcji pierwotnej. Zróżnicowanie w polach siatki referencyjnej klas pokrycia terenu ekosystemów naturalnych, jak również gruntów uprawnych zostało wykorzystane do określenia różnorodności biologicznej. Produkcja pierwotna brutto opiera się, z kolei, na produktach do monitorowania satelitarnego MODIS.


Kartowanie Intensywności Uprawy

Analizy intensywności uprawy koncentrują się na sezonowej zmienności wartości NDVI w siatce o rozdzielczości 250 m. Stosowane są dane z sensora satelitarnego umożliwiającego częsty dostęp do terenu ze względu na możliwą konieczność przeprowadzenia analizy w obszarze o dużym zachmurzeniu. Mapy intensywności uprawy są wykorzystywane do potrzeb wsparcia procesu oceny zapotrzebowania na wodę w rolnictwie.


Modelowanie erozji potencjalna gleby i akumulacji osadów

Usługa jest ukierunkowana na modelowanie potencjalnej erozji gleby dla zlewni i modelowania akumulacji osadów dla zlewni cząstkowych istniejących i planowanych zbiorników zaporowych. Usługa jest wzbogacona o określenie oczekiwanej żywotności wybranych zbiorników i ma zastosowanie do długoterminowej oceny bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę oraz wstępnej priorytetyzacji instalacji technicznych przeciwdziałających zamulaniu zbiorników.


Kartowanie zmienności linii brzegowej

Kartowanie zmian linii brzegowej wykorzystuje dane z obserwacji Ziemi uzyskane przez sensory Landsat MSS, TM, ETM + i OLI. Archiwum Landsat daje bezprecedensową zdolność odbudowy procesów przekształcających linię brzegową na przestrzeni dziesięcioleci. Sentinel 2 MSI jest używany jako źródło aktualnego stanu wybrzeża, stanowiącego odniesienie dla historycznej dynamiki wybrzeża.